9 °C

Обсъдиха Плана на интегрирано развитие на Общината

Изображение 1 от 2

  Костадин Паскалев представи проектът на План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2025 г. на проведеното вчера обществено обсъждане. Екипът на Паскалев разработва за втори път документът, по който Община Първомай ще работи през петгодишен период. Документът съдържа повече от 230 страници и е съобразен с 2 основни документа: Националната програма за развитие на България и Интегрираната стратегия за развитие на Южен централен район.

  В разработването на плана са заложени 4 основни проблема, посочени от жителите на общините:

  • Пътища, улици, тротоари, публични пространства
  • Управлението на отпадъците, състоянието на съдовете за смет, честотата на използването им
  • Улично осветление – като проблем с пряко отношение към  спокойствието и опазването на обществения ред.
  • Единен подход по отношение на малцинствените групи. Тема, по която може да се търси финансиране и в по-голямата си част то е безвъзмездно.

  Планът за интегрирано развитие на общината е стратегически документ. Целта му не е само да очертае посоката, в която трябва да се движи развитието ѝ, но и да набележи мерките, от които Общината може да се възползва и по които да търси финансиране и които биха помогнали за постигането на поставените цели.

  Планът за интегрирано развитие на Община Първомай  съдържа още дефиниран териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината, идентифициране на партньорите за постигане на целите;  списък на важни за общината проекти;  мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.

  Планът съдържа и  система от индикатори за наблюдение и оценка от прилагането му.

  Предстои Планът за интегрирано развитие на общината да бъде разгледан и одобрен от Общинския съвет на Първомай.

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Последни новини