МИГ Първомай-Димитровград ни кани на информационна среща среща

 

          ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

ПОКАНА

за участие в информационна среща

по проект № BG06RDNP001-19.610-0079-C01

 

 

НА 18.07.2023Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ПЛЕНАРНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ СДРУЖЕНИЕ МИГ ПЪРВОМАЙ – ДИМИТРОВГРАД , КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ да вземат участие в информационна среща, във връзка с изпълнение  на  проект № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”,  Административен договор №BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Процедура № BG06RDNP001-19.610  за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
   Целта на информационната среща е да се популяризира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на "Местна инициативна група МИГ Първомай – Димитровград ". Да се запознае местното население с възможностите за многофондово финансиране по различните Оперативни програми и насърчаване на всички заинтересовани страни да се включат в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на "Местна инициативна група МИГ Първомай – Димитровград ".

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини