Инициативен комитет брани местността Три чешми до село Поройна

Инициативен комитет се организира да защити местност Трите чешми, край река Мечка, в землище на с. Поройна и с. Дълбок извор, община Първомай. Те въстават срещу инвестиционно предложение за изграждане на кариера.

За целта в интернет са качени инструкции за подаване на възражения. Заинтересованите могат да ги прочетат и да се присъединят към тях в срок до 23 януари.

На 10 януари на сайта на община Първомай беше публикувано инвестиционното намерение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Трите чешми“ (808.5 дка), землище на с. Дълбок извор и на с. Поройна, община Първомай, област Пловдив, на фирма „МАГМА 2005“ ООД.

Възраженията, които се изброяват са продиктувани от следните съображения:

  • В землището на с. Поройна преминава река Мечка, която попада в местността Трите чешми и снабдява селото с питейна вода чрез кладенци и сондажи, тъй като е всеизвестно, че в населеното място няма изграден централен водопровод. Посоченият терен обхваща площ от 466.2 дка и се намира на 400 м. южно от с. Поройна и на 2000 м. североизточно от с. Дълбок извор, и е в землището на двете села.

През 1993 г. бяха иззети строителни материали от същата местност, нивото на подпочвените води падна и много семейства останаха без вода!

На Вашето внимание Ви съобщаваме, че подобна концесия, дори и добиването да е без взривни работи, би свалило нивото на подземните води и това би било пагубно за жителите на селото.

  • Откритите кариери са сред основните антропогенни причинители на замърсяване на въздуха. 

 “Транспортирането на пясъците и чакълите се извършва по макадамови пътища и по асфалтовия път с. Дълбок извор - гр. Първомай”. Това означава, че маршрутът на машините и камионите, извозващи материалите от кариерата, ще преминава през централния път на село Поройна, който пресича самия център на селото, където се намират основните обществени сгради. Всичко това би довело до нетърпим шум, запрашаване, вибрации, както и нарушение на основните функции на общественото място, компрометиране на местата за отдих. Това би причинило огромен стрес на жителите на селото, както и възможни повреди по недвижимото имущество.

  • Участъкът, описан в споменатото инвестиционно предложение, е в непосредствена близост до крайречните зони на р. Мечка и по протежение на реката с дължина от близо 3.5 км. Всякакви изкопни дейности, извозване и депониране в продължение на години, през повечето дни през годината при такава близост и в такъв мащаб със сигурност биха имали трайно отрицателно въздействие върху крайречните местообитания, флората, фауната и ландшафта на областта. Ще се повишат рисковете от наводнения и пренос на замърсявания от водите на река Мечка с широкообхватно въздействие върху региона.
Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини