9 °C

Христо Вълчев: "ОбС гради политика, все по-видима в града и селата"

Председателят на общинския съвет Христо Вълчев отчита периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г., с който завършва първият цялостен годишен цикъл от мандата на настоящите общински органи за управление.

Поради извънредната епидемична обстановка заседанията на Общинския съвет са се провеждали при съответни мерки за безопасност, а през месеците  октомври, ноември и декември Постоянните комисии са заседавали съвместно с цел да се намали рискът за здравето на общинските съветници.

В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 115 предложения.

Приети са общо 50 решения, които в зависимост от характера и материята, която уреждат, могат да се разпределят в няколко основни категории:

С 5 решения са приети или изменени и допълнени общински наредби.

Взети са редица решения, свързани с бюджета и финансите на общината.

През разглеждания период най-голям брой са приетите решения, свързани с разпореждане и управление на общинска собственост.

В областта на образованието ОбС е дадено съгласие за закриване на ОУ „Христо Ботев“ село Езерово. Освен това периодично е разглеждана дейността на ОбС и изпълненията на решенията му от ОбА, приет е Плана за интегрирано развитие на общината. Одобрена е и  План-сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година.

С три свои решения ОбС е дал съгласие за отпускане на финансова помощ на граждани от общинския бюджет.

Областният управител не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда нито един акт на ОбС през отчетния период, както и изобщо от началото на мандата досега.

Това е показател за качеството на юридическата експертиза на общинския съвет и е резултат от установената добра координация между ръководството на общинския съвет и общинската администрация в процеса на подготовката на материалите за заседанията.

В отчета си Христо Вълчев казва „Актовете на общинския съвет, особено в областта на бюджета и инвестиционната програма, поставиха основата на една нова, градивна политика, резултатите от която стават все по-видими както в града, така и в селата.“

Уверен съм, допълва той, че с мъдрост и воля ще успеем да обединим усилията си, да консолидираме още повече обществена енергия и да направим община Първомай по-добро място за живеене.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини