5 °C

Хидростроителството става приоритет за държавата, стипендии за педагогика и инженерни специалности

На фона на водната криза в страната хидростроителството става приоритет за държавата. Учредява се специална стипендия за студенти в тази специалност по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев, който е внесъл проект за изменение на правителственото постановление №90 от 2000 г.

Допълнителна стипендия в месечен размер от 100 лева ще има за студентите не само по хидростроителство, а за специалностите от следните професионални направления:

- "Педагогика";

- "Педагогика на обучението по...";

- "Машинно инженерство";

- "Електротехника, електроника и автоматика";

- "Енергетика";

- "Транспорт, корабоплаване и авиация";

- "Материали и материалознание";

- "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми";

- "Металургия";

- "Химични технологии";

- "Общо инженерство"

- защитената специалност "Хидростроителство".

Стипендиите имат за цел да мотивират завършващите да изберат специалности от професионални направления с особена значимост за развитието на страната.

"Предоставянето на стипендии за обучение по специалността „Хидростроителство“ е особено важно в национален план предвид възникналата необходимост от висококвалифицирани специалисти през последните години във връзка с определени метеорологични и климатични ситуации. Това е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност", аргументира се министър Вълчев.

Водещият университет в тази специалност, която се учи 5 г., е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, показва Рейтинговата система на висшите училища в България.

"Целевото предоставяне на стипендии на изявени ученици за обучение по специалности от професионални направления “Педагогика“ и “Педагогика на обучението по…“ е обусловено от визията на МОН, че нивото на подготовка на педагогическите кадри, на учителите на бъдещето ще доведе до навлизането на нови технологии при обучението, до утвърждаване на компетентностен подход в модела на преподаването, ще повиши качеството на продукта на образователната ни система, ще предпостави позитивната промяна в обществото. Най-добре развити индустриално и технологично са държавите, в които най-добрите ученици стават инженери. Това е мотивът целевите стипендии да бъдат предоставяни на зрелостници с високи индивидуални резултати на матури по втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда, избрали да се обучават в държавни висши училища по специалностите от професионални направления “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“ и “Общо инженерство“, допълва той.

За да получат правото на стипендия, студентите в специалност от изброените направления трябва да са приети в специалност от съответното направление в годината, в която са завършили средното си образование и да са класирани по държавна поръчка. Резултатът от матурата им по литература да е в първите 10% за страната за същата година, а този от вторият задължителен държавен зрелостен изпит/изпит за професионална квалификация да е равен или над средния за страната.

Право на стипендия ще имат и ако оценката им по ДЗИ по български е равна или над средната за страната и втората матура е по математика, физика или химия и резултатът е топ 30% за същата учебна година.

Прогнозата е, че 310 студенти ще се възползват от стипендиите. Те ще се отпускат за всеки семестър, като се изплащат 5 месеца за всеки месец поотделно. Ще се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като от втория и следващи семестри на обучение се изисква минимален среден успех 4.00, за да не загуби студентът право на стипендията. Тя ще се получава независимо дали студентът получава други стипендии.

Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията се определят от висшето училище и се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. 

Висшето училище ще получава сумата, необходима за изплащането на стипендиите.

Министър Вълчев инициира промени в още три постановления.

Чрез изменения в ПМС 162 от 2001 г. се увеличава финансирането за специалности, по които има дефицит на специалисти, каквато е например "Педагогика". Базовият норматив за издръжката на един студент ще се умножава по по-висок коефициент за:

- „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, и „Теория и управление на образованието“ за студентите в първи курс от 1,25 на 1,60 през настоящата учебна година;

- „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ за първи курс от 1,15 на 1,60 през настоящата учебна година;

- "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" за първи курс от 1,85 на 2,00 през настоящата учебна година;

- "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и "Материали и материалознание" за първи курс от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година;

- „Обществено здраве“ за първи курс - от 2,40 на 2,50 през настоящата учебна година;

- "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" за първи курс - от 4,80 на 5,00 през настоящата учебна година;

- "Национална сигурност" за първи курс - от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е 7,81.

Промените в третото постановления - №328 от 2015 г. - целят прецизиране на отделни елементи и усъвършенстване на механизма за диференцирано финансиране.

В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. е предвидено делът от средствата за издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да достигне 60% през 2020 г.

С предложените промени финансирането се концентрира в университети с висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, налице е и преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда и се насърчава профилната оптимизация.

Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс в държавното финансиране и това е видно от публично достъпните отчети за касово изпълнение на бюджетите на държавните висши училища. Притежаването на огромни наличности по сметките от определени висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от областите на висше образование, е индикатор за неефективност на публичните разходи, пише министър Вълчев в мотивите си.

В изследване на Националния център за информация и документация е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави. Видно от него съществува голяма диференциация на финансиране, най-вече на база постигнати резултати в областта и стимулиране на иновациите. Различните области на висше образование също биват финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението между най-силно финансираните професионални направления и най-слабо финансираните е не по-голямо от 5 към 1. При сега действащите разпоредби на ПМС №162 от 2001 г. се наблюдава наличие на почти двойно по-големи диспропорции между отделните професионални направления, тъй като за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е в размер 8,50, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,15.

Предложените промени се предвижда да се прилагат за студентите, приети в I курс от учебната 2020/2021 г. Тепърва те ще бъдат гласувани от Министерския съвет.

Необходимите средства за предложените промени в ПМС №90 са 100 000 лв. и 8.7 млн. лв. за изменението на ПМС №162 и ПМС №328. Същите ще се реализират в рамките на бюджета на МОН и утвърдените средства за държавните висши училища. Промените в четирите нормативни акта се предвижда да влязат в сила със задна дата, от 1 януари 2020 г.

Коментари в сайта

Хороскоп за 01.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Днес сте доста заети, но вършите всичко по отличен начин. Намирате време дори за незначителни неща, а това се дължи на безупречната ви организираност. Не допускайте на нищо да нарушава графика ви, тъй като това няма да се отрази добре на очакванията ви.
01 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Не се отказвайте от целите си, перспективите са обещаващи. С повече активност и добра организация ще се адаптирате към промените, колкото и да не ги отчитате като факт. Вътрешни противоречия ще ви изправят пред необходимостта да вземете бързи решения, отнасящи се до вас самите.
01 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
За себе си изяснете какво точно искате и го направете.Успеете ли, ще се почувствате по-добре и ще добиете желание за нови развития. Започнати проекти могат да бъдат прекъснати, вина, за което носите и вие. Работейки върху себе си, ще постигнете вътрешна хармония и с повече доверие ще градите плановете си.
01 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Акумулираната от вас енергия ще се прояви по подходящ начин и скоро ще може да се поздравите с практични реализации. Новости и от личен характер ще зарадват някои от вас, особено самотните Раци. Започната връзка ще продължи дълго. Вниманието и нежността, на които се радвате ви правят по-добри.
01 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Работете сериозно днес, тъй като развитието на делата ви в близко бъдеще зависи до голяма степен от днешния ден. Подходете с търпение към бюрократичните неуредици и не хабете нервите си за дреболии. Замислете се за сериозни инвестиции.
01 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Нищо не е невъзможно за вас, щом веднъж сте решили да действате. Само внимавайте, да не предизвикате съдбата с агресивната си намеса в отношения и събития, в които е по-добре да стоите настрана. Ако целите ви са свързани с бизнеса или професионалната кариера ви очаква натоварена програма.
01 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ако не изненадвате с нищо партньорите си днес и действате така, както те очакват, ще имате хубав ден. Овладейте емоциите си и проявете повече търпение в отношенията си с близките. Служебни пътувания ще ви ангажират допълнително, но не съжалявайте. Има какво да покажете и на какво да се научите.
01 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Не се преуморявайте, ангажиментите ви са достатъчни за повече от едни човек, за да поемате нови. Потърсете свой начин да си починете, като се освободите от натоварващи мисли и обновите силите си. Така ще се подготвите и по-добре за предстоящите си изяви, за които сте нетърпеливи.
01 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Всичко може да почака, щом така преценявате, че е най-добре за вас. Запазете доброто си настроение и не пропилявайте времето си в усилия да убеждавате някого в правотата на мислите си. Оставете другите сами да решават бъдещето си, вие се погрижете за своето. Но и не оставяйте в близките си впечатления за отчуждение.
01 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ви ще бъде много приятен, най-вече поради успехите в личен план. Удава ви се шанса да зарадвате семейството си. Напоследък сте занемарили здравето си и това може да ви изиграе лоша шега. Полагайте повече грижи в тази насока.
01 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Съсредоточете енергията си в творчески проекти и ще постигнете забележителни резултати. Внимавайте да не се разминете с една изгодна сделка. Очертава се служебно пътуване, което ще отвори шанс за служебен просперитет.
01 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Повече се вслушвайте в мнението на специалистите и не пристъпвайте съветите им. Във ваш интерес е да се поддържате в добра форма и да не прекалявате с нищо. Начинанията, с които се захващате могат да бъдат успешни, ако смекчите тона си в отношенията с колегите и приведете в ред личните си дела. Не се разпилявайте.
01 дек 2020
Последни новини