15 °C

Хидростроителството става приоритет за държавата, стипендии за педагогика и инженерни специалности

На фона на водната криза в страната хидростроителството става приоритет за държавата. Учредява се специална стипендия за студенти в тази специалност по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев, който е внесъл проект за изменение на правителственото постановление №90 от 2000 г.

Допълнителна стипендия в месечен размер от 100 лева ще има за студентите не само по хидростроителство, а за специалностите от следните професионални направления:

- "Педагогика";

- "Педагогика на обучението по...";

- "Машинно инженерство";

- "Електротехника, електроника и автоматика";

- "Енергетика";

- "Транспорт, корабоплаване и авиация";

- "Материали и материалознание";

- "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми";

- "Металургия";

- "Химични технологии";

- "Общо инженерство"

- защитената специалност "Хидростроителство".

Стипендиите имат за цел да мотивират завършващите да изберат специалности от професионални направления с особена значимост за развитието на страната.

"Предоставянето на стипендии за обучение по специалността „Хидростроителство“ е особено важно в национален план предвид възникналата необходимост от висококвалифицирани специалисти през последните години във връзка с определени метеорологични и климатични ситуации. Това е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност", аргументира се министър Вълчев.

Водещият университет в тази специалност, която се учи 5 г., е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, показва Рейтинговата система на висшите училища в България.

"Целевото предоставяне на стипендии на изявени ученици за обучение по специалности от професионални направления “Педагогика“ и “Педагогика на обучението по…“ е обусловено от визията на МОН, че нивото на подготовка на педагогическите кадри, на учителите на бъдещето ще доведе до навлизането на нови технологии при обучението, до утвърждаване на компетентностен подход в модела на преподаването, ще повиши качеството на продукта на образователната ни система, ще предпостави позитивната промяна в обществото. Най-добре развити индустриално и технологично са държавите, в които най-добрите ученици стават инженери. Това е мотивът целевите стипендии да бъдат предоставяни на зрелостници с високи индивидуални резултати на матури по втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда, избрали да се обучават в държавни висши училища по специалностите от професионални направления “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“ и “Общо инженерство“, допълва той.

За да получат правото на стипендия, студентите в специалност от изброените направления трябва да са приети в специалност от съответното направление в годината, в която са завършили средното си образование и да са класирани по държавна поръчка. Резултатът от матурата им по литература да е в първите 10% за страната за същата година, а този от вторият задължителен държавен зрелостен изпит/изпит за професионална квалификация да е равен или над средния за страната.

Право на стипендия ще имат и ако оценката им по ДЗИ по български е равна или над средната за страната и втората матура е по математика, физика или химия и резултатът е топ 30% за същата учебна година.

Прогнозата е, че 310 студенти ще се възползват от стипендиите. Те ще се отпускат за всеки семестър, като се изплащат 5 месеца за всеки месец поотделно. Ще се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като от втория и следващи семестри на обучение се изисква минимален среден успех 4.00, за да не загуби студентът право на стипендията. Тя ще се получава независимо дали студентът получава други стипендии.

Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията се определят от висшето училище и се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. 

Висшето училище ще получава сумата, необходима за изплащането на стипендиите.

Министър Вълчев инициира промени в още три постановления.

Чрез изменения в ПМС 162 от 2001 г. се увеличава финансирането за специалности, по които има дефицит на специалисти, каквато е например "Педагогика". Базовият норматив за издръжката на един студент ще се умножава по по-висок коефициент за:

- „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, и „Теория и управление на образованието“ за студентите в първи курс от 1,25 на 1,60 през настоящата учебна година;

- „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ за първи курс от 1,15 на 1,60 през настоящата учебна година;

- "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" за първи курс от 1,85 на 2,00 през настоящата учебна година;

- "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и "Материали и материалознание" за първи курс от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година;

- „Обществено здраве“ за първи курс - от 2,40 на 2,50 през настоящата учебна година;

- "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" за първи курс - от 4,80 на 5,00 през настоящата учебна година;

- "Национална сигурност" за първи курс - от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е 7,81.

Промените в третото постановления - №328 от 2015 г. - целят прецизиране на отделни елементи и усъвършенстване на механизма за диференцирано финансиране.

В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. е предвидено делът от средствата за издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да достигне 60% през 2020 г.

С предложените промени финансирането се концентрира в университети с висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, налице е и преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда и се насърчава профилната оптимизация.

Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс в държавното финансиране и това е видно от публично достъпните отчети за касово изпълнение на бюджетите на държавните висши училища. Притежаването на огромни наличности по сметките от определени висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от областите на висше образование, е индикатор за неефективност на публичните разходи, пише министър Вълчев в мотивите си.

В изследване на Националния център за информация и документация е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави. Видно от него съществува голяма диференциация на финансиране, най-вече на база постигнати резултати в областта и стимулиране на иновациите. Различните области на висше образование също биват финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението между най-силно финансираните професионални направления и най-слабо финансираните е не по-голямо от 5 към 1. При сега действащите разпоредби на ПМС №162 от 2001 г. се наблюдава наличие на почти двойно по-големи диспропорции между отделните професионални направления, тъй като за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е в размер 8,50, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,15.

Предложените промени се предвижда да се прилагат за студентите, приети в I курс от учебната 2020/2021 г. Тепърва те ще бъдат гласувани от Министерския съвет.

Необходимите средства за предложените промени в ПМС №90 са 100 000 лв. и 8.7 млн. лв. за изменението на ПМС №162 и ПМС №328. Същите ще се реализират в рамките на бюджета на МОН и утвърдените средства за държавните висши училища. Промените в четирите нормативни акта се предвижда да влязат в сила със задна дата, от 1 януари 2020 г.

Коментари в сайта

Хороскоп за 02.06.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Очаква ви спокоен и приятен ден. Въздържайте се от необмислени постъпки и реакции и се посветете изцяло на работата си. Особено много ви се отдава да убеждавате днес и това е прекрасен повод да прокарате идеите си сред висшестоящите.
02 юни 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Няма да ви липсват успешни ангажименти както в личен, та-ка и в делови план. Някои от вас ще пътуват, а други ще работят за утвърждаване на вече отвоювани позиции. Трескави вълнения и може би силна любов, може да предизвикат вземането на сериозни решения и дълготрайно обвързване. Денят ще ви предложи приятно и успешно развитие на заниманията ви.
02 юни 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Съсредоточете се върху работата си и не обръщайте внимание на дребните проблеми. Помислете малко и може би ще откриете съществени неща, които до момента пропускате. Това би ви помогнало да вземете много по-адекватно решение. Сега е момента да бъдете предприемчиви. Не се колебайте да предприемате по-активни стъпки.
02 юни 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Засилете присъствието си там, където считате за важно и ще получите максимума в очакванията си. Получена навреме информация ще улесни работата ви и бързо ще я придвижите напред. С готовност ще се включите и в решаването на чужд проблем, но това сте вие. Всъщност, така помагате и на себе си, а най-хубавото е, че го осъзнавате.
02 юни 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Плановете ви за деня в по-голямата си част са доста амбициозни и ще трябва да положите огромни усилия за да ги осъществите. Не лош вариант за добро запълване на деня е да посетите ваши приятели извън града или пък те да ви предложат кратка екскурзия( това също е много вероятно). Както и да се развият събитията със сигурност няма да ви е скучно.
02 юни 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Изпълнени сте с намерение да свършите всичко, което сте планирали. Настроението ви се отразява добре на околните. Късмета ще ви съпътства, но на моменти бъдете по-разсъдливи, за да преодолеете конфликтна ситуация. Предстоят ви интересни срещи, не подценявайте възможностите, които ви се дават.
02 юни 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Притиснати от много задачи, ще се съобразите с най-важните, започвайки деня си с тях. Ще се отзовете и на нуждите на приятел, кой друг, ако не вие сте готови да му помогнете. Любовта ви зарежда с енергия и ви правят щастливи. Може би там се крие тайната на желанието ви да сте полезни и добронамерени към всички.
02 юни 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Добър ден за повечето от вас. Получавате благоприятна възможност да работите върху проект, към който отдавна се стремите. Имате шанса да започнете задача, която очаквате, и която ще ви донесе много успехи. В личен план ще ви трябва повече търпение, за да стабилизирате отношенията си с човек, от обкръжението ви.
02 юни 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
В делови план ви очакват дребни и неприятни спънки, които може да ви забавят, но в никакъв случай няма да се отразят сериозно на плановете ви. Успявате да привлечете ценен партньор и това може да даде силен тласък на начинанията ви. Работата в екип ви носи успех и е по-удачния избор от индивидуалните действия. Много е вероятно в един момент, просто да имате нужда от поне още един човек.
02 юни 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Новости, върху които не сте мислили ще ви привлекат вниманието днес. Не допускайте това да развали доброто ви настроение, извлечете полза за бъдещата си работа. Вечерта ще присъствате на събитие, което ще ви срещне с интересни хора, но може и да ви отегчи. Важен човек за вас ще ви потърси, или вие него.
02 юни 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Възможно е да срещате трудности на работното място днес, затова ще трябва да се замислите за подхода, който използвате. Направете колегите си съюзници и се вслушвайте в тяхното мнение. Това ще ви е много полезно и ще покаже пътя към успешното реализиране на плановете ви. Не възлагайте големи надежди на нещо с минимален шанс.
02 юни 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Днешният ден се очертава като приятен за повечето от представителите на зодията. Хората около вас ще ви осигурят добро настроение, за което ще им бъдете благодарни. Работата не ви създава никакви проблеми. Правите всичко с удоволствие и това е в основата на успехите ви. Нужно ви е още малко време.
02 юни 2020
Последни новини