Започна събирането на данъци и такси

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такси за 2023 година на община Първомай.  

До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2023 година. В тях ще бъдат посочени начините за плащане, банковите сметки, по които могат да се внесат сумите, както и задължения от минали години.

     Съгласно Закона за местните данъци и такси налогът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски: първата – до 30 юни, втората – до 31 октомври.

Всички данъчно задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април.

     Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Първомай чрез ПИН-код. Услугата по издаване на ПИН е безплатна и се предоставя от отдел „Местни данъци и такси“.

     Препоръчително е гражданите да ползват административни електронни услуги и заплащане на местните данъци и такси по следните начини:

  • безкасово по банковата сметка на Община Първомай:

          „ЦКБ“ АД, ОФИС ПЪРВОМАЙ, IBAN: BG 08 CECB 9790 84B3 2015 00, BIC: CECBBGSF и съответен код на плащане;

  • чрез системата Ипей (Ерay);
  • в касите на ИЗИПЕЙ;
  • чрез Български пощи;

     Плащанията в брой или чрез ПОС-терминал стават на касите на отдел „Местни данъци и такси“, които работят от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/.

     Административни услуги, които не се предоставят по електронен път, могат да бъдат заявени и получени чрез пощенски оператори и Системата за сигурно електронно връчване.

     Справки могат да се правят на те­лефони: 0336 6 44 25; 0336 6 31 12 или на място в отдел „Местни данъци и такси" към Община Първомай.

От община Първомай припомниха, че вчера – 31.01. 2023 г. е изтекъл срокът за подаване на  Декларациите по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини