Променят цените на услугите, предоставяни от Общинска администрация

На страницата на Общински съвет на сайта на Община Първомай е публикуван проект за Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай. Накратко – предстои увеличаване на цените на услугите, които предоставя местната администрация.

В проекта за изменението на цените се вижда, че промените са различни за  различните услуги.

Например таксата за храноден за ползване на Детска млечна кухня се изменя от 3.00 лв. на 4.00 лв.

За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца“, таксата от 5.00 лв. се изменя на 10.00 лв.

За справка от архива за недвижим имот, таксата от 10.00 лв. се изменя на 30.00 лв.

Макар изключение има и по-голямо процентно  увеличение: Например: За учредяване на право на прокарване по чл.193 от ЗУТ през общински имоти се заплаща цена, както следва: · в регулация - 4.00 лв./л.м., при цена до момента от 0,70 лв./л.м.

В същото време започват да се предоставят и нови услуги: „Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди и общински имоти и улици“ и „Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти“.

Община Първомай предоставя административни услуги по електронен път с намаление на таксата в размер на десет на сто от таксата за присъствено заявяване и предоставяне, като намалението не може да надвишава 20.00 лв.

Тъй като таксите за ползването на пазари, тържища, улични платна и др. са различни според сезона, чрез наредбата за летен сезон вече ще се счита времето от 1 април до 31 октомври, а не както до сега от 1 май.  

В доклада си относно мотивите за това увеличение кметът Николай Митков посочва, че от Министерство на финансите е получено писмо относно вдигане на местните данъци и такси съобразно инфлацията. „Указанията, дадени в посоченото писмо, залагат местните органи на властта, чрез своята данъчна политика да стават все по самостоятелни и самоиздържащи се, а от това ще зависи и получаваната от тях изравнителна субсидия, с която се финансират местни дейности. Предвидено е един от компонентите във формулата за определяне на изравнителната субсидия да бъде показателят "данъчно усилие".

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини