11 °C

През 2020 година гражданските дела са спаднали с почти 1/4

През 2020 година  в Районен съд – Първомай са постъпили общо наказателни и граждански  865 дела.

Броят на постъпилите наказателни дела през 2020 година е 305 и е незначително увеличен с 0,66% в сравнение с 2019 година. От предишната година са останали недовършени още 58 дела.

Постъпилите граждански дела през 2020 година са с 22,65 % по-малко спрямо 2019 година и  са 560.

Броят на производствата по Семейния кодекс, Закона за защита от домашното насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за гражданската регистрация, Закона за закрила на детето, Закон за българите, живеещи извън Република България, незначително намалява с 4 % в сравнение с 2019 година.

Нараства броят на делбите и исковете по Закона за наследството с над два пъти в сравнение с 2019 година.

От гражданските дела свършени са 550, като решени по същество са 442, 4 са прекратени и 104 са прекратени по други причини - нередовност на исковата молба, неявяване на ищеца, оттегляне на иска, предявяване на недопустим иск, неподсъдност на делото на Районен съд – Първомай и др.

В срок до 3 месеца приключват 470 граждански производства, а в срок над 3 месеца – 80. Несвършени към края на отчетния период остават 131 дела при 121 за 2019 година, 125 за 2018 година и 100 за 2017 година. Обжалвани пред въззивна инстанция са 16 съдебни акта. .

Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой на делата на производство е 80,76 %, а относителният дял на приключилите до 3 месеца дела спрямо общия брой свършени дела е 85,45 %.

За добрата организация на работа на съдебната администрация и правораздавателната дейност на съда свидетелстват резултатите от извършената през 2020 година проверка на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Данните са от отчетния доклад на РС - Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини