-1 °C

От пожарната напомнят: Бъдете внимателни, не допускайте пожари!

В периода на жътвената кампания възникват множество пожари, при което се унищожават хиляди декари зърнено - житни култури. Най – честите установени причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност, късо съединение.

За недопускане възникването на пожари, РСПБЗН – Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по - висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, са публикувани изменения на Наредбаta за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

С въведените изменения отпада изискването за физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи, да притежават становище от съответната РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника, която ще използват.

Oтпада и необходимостта от заплащане на държавна такса.

Обръщаме Ви внимание, че ostawat задълженията за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при осъществяване на дейности в земеделските земи остават, регламентирани в Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г.   Органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват контрол за спазване разпоредбите от всички ползватели и собственици на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Някои от задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи съгласно наредбата:

Осигуряване на земеделската техника и площадките за зареждане на ЛЗТ и ГТ с пожаротехнически средства за първоначално гасене и искрогасители съгласно приложение № 2  към Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г.

при жътва в площ над 100 дка се осигуряване дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка осигуряване дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията на забележката в приложение № 2.

поставяне на видни места покрай площите с житни култури знаци „Пушенето забранено” и „Пушенето и паленето на открит огън са забранени” в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа”.

При установяване на нарушения на изискванията ще се налага глоба от 200 до 2000 лева.

За да не се допускат пожари през летния период, местното звено по пожарна безопасност напомня следното:

- за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата;

- в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;

- при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции;

- особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.


 

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини