НКЖИ представи ОВОС за удвояване на жп линията

Вчера бе проведена среща – обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието на околната среда и оценка на въздействие върху защитените зони за инвестиционното предложение на НКЖИ за удвояване на участъци от линията Крумово – Свиленград – Турция.

От доклада стана ясно, че с прилагането на подходящи мерки, реализацията на идейния проект ще окаже минимално въздействие върху целостта на защитените зони и природните местообитания и видовете, предмет на опазване в тях.

По време на срещата кметът Николай Митков постави няколко въпроса. Как ще бъде организирано събирането и извозването на строителните отпадъци? Откъде ще бъде взети необходимите инертни материали? Кога най-после НКЖИ ще завърши пътните връзки между участъците от републиканската пътна мрежа и западния надлез? Кога ще бъдат завършени подлезите, за да бъдат предадени и да може Общината да ги стопанисва официално? Ще бъдат ли завършени шумоизолиращите стени?

На част от въпроситие отговориха Ана Толина отдел Екология в НКЖИ и Нели Андреева – директор на дирекция „Стратигическо развитие и инвестиции“.

Стана ясно, че депата за събиране на строителните отпадъци се съгласуват с общината. За инертни материали ще бъдат използвани вече разработени и намиращи се най-близко кариери. Другите въпроси кметът получи уверение, че ще бъдат поставени на изпълнителите, така, че когато проектират втората линия, да бъдат взети под внимание. Това се очаква да стане след няколко години.

 Ана Толина отдел Екология в НКЖИ и Нели Андреева – директор на дирекция „СТратигическо развитие и инвестиции.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини