Кметът отчете изпълнението на решенията на ОбС за второто полугодие на 2023 г.

61 са решенията взети от Общинския съвет, Първомай през второто полугодие на 2023 година и 56 от тях са изпълнени. Това се посочва в отчета на кмета на общината Николай Митков, предоставен на общинските съветници.  Едно решение е върнато от областния управител и е преразгледано, а друго – за предоставяне на безвъзмездна помощ – не е изпълнено, защото лицето е починало.

Други три решения са в процес на изпълнение. Две от тях са за разработване на Подробен устройствен план, във връзка с промяна на статута на два парцела в землището на кв, Дебър.

Третото е за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

13 решения от предишни периоди са били в процес на изпълнение към 31.12.2024 г.  От тях 10 са вече изпълнени или отпаднали.

От 2015-та година е решението за изграждане на нова детска градина в село Православен, за което се търси финансиране. В процес на изпълнение е изграждането на компостираща инсталация – решение от 2017-та година.

От 2022 г е решението община Първомай да кандидатства  с проект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на общинска администрация гр. Първомай“, включително и инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на сградата на общинска администрация в гр. Първомай за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Този проект е вече одобрен.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини