11 °C

Адвокатска колегия - Пловдив с официално становище: Вижданията на кандидата за главен прокурор противоречат на конституцията

След позициите на прокуратурите от страната, които валят ден след ден в подкрепа на ВСС или персонално на номинирания за Главен прокурор Иван Гешев, Адвокатски съвет - Пловдив, на втората най-голяма адвокатска колегия в страната, излезе с официално становище относно кандидатурата му.

В него АС Пловдив  подкрепя Становището на Висшият адвокатски съвет относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България, но подчертава няколко важни момента, които показват неприемливи разбирания на Иван Гешев, които той публично огласи в свое интервю по БНТ.

В становището се призовава Висшия адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция, дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите, залегнали в Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България.

В становището се призовава също Висшият съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции в цитираното интервю, при формиране на преценката дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента, изискваща фигурата на главния прокурор.  

"Апелираме към всички адвокатски колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси", завършва Становището на АС - Пловдив относно интервю на издигнатия кандидат за Главен прокурор на РБ - г-н Гешев. То е адресирано до ВСС с копие до Висшия адвокатски съвет и е публикувано на официалната страница на Адвокатска колегия Пловдив.

                                                                                                                     

СТАНОВИЩЕ

На  Адвокатски съвет Пловдив

Относно: интервю, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от издигнатия кандидат за главен прокурор – г-н Иван Гешев

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

            По повод на интервюто, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от издигнатия единствен кандидат за Главен прокурор на РБ – г-н Иван Гешев и с оглед липсата на официална позиция от органите на адвокатурата по изразените от г-н Гешев в цитираното интервю виждания и позиции, Адвокатски съвет Пловдив, в качеството си на орган на втората по големина колегия в страната със свое решение № 264 от 08.08.2019г., прие следното становище:

С решение, прието на заседание, проведено на 19.07.2019г., Висшият адвокатски съвет е приел Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България, обосновано от обстоятелството, че адвокатурата  всякога е длъжна за вземе становище по обществено значими въпроси, какъвто без съмнение е предстоящият избор на главен прокурор, както и че за всички български граждани и юридически лица е от значение, кой ще бъде следващият Главен прокрор на РБ, с оглед функцията му да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори / чл. 126, ал.2 от Конституцията на Република България /.  

В становището на Вадв.С се  посочват в отделни пунктове изискванията, на които следва да отговаря личността на бъдещия главен прокурор. Считаме, че тези изисквания отговарят в пълна степен на очакванията на правната общност и в частност на българската адвокатура, както и на българското общество към личността на бъдещия главен прокурор, с оглед на което се присъединяваме изцяло към същите.

На 23 юли 2019 г. в интервю, дадено за БНТ, издигнатият единствен кандидат за Главен прокурор на Република България  – г-н Иван Гешев, заявава следното: „Но г-жа Лулчева нали не забравяме, че е адвокат на един от най-богатите обвиняеми и подсъдими престъпници, като лицето, което вие наричате Брендо. Нейната работа е да защитава и да взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината. Спазването на принципа на обективната истина е задължение само на съда и прокуратурата. Моята работа е да ги арестувам, нейната работа е да ги спасява. Естествено е, че тя няма интерес от една работеща прокуратура. Става въпрос за интереси.“ В същото интервю, г-н Гешев заявява още: „А по отношение на г-н Борисов, не споделям виждането да ги наречем десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.“

В качеството си на орган на Адвокатска колегия Пловдив, чувствайки отговорността си пред нашите колеги и българското общество, заявявме категоричното си несъгласие с прокламираните от г-н Гешев в цитираното по-горе интервю позиции, които намираме за недопустими изказвания от страна на кандидат за Главен прокурор на РБ.

Позволяваме си да припомним на г-н Гешев, че в редица свои решения, Конституцинният съд на Република България е изяснил, че положението на адвокатурата е уредено в Конституцията. То позволява на адвокатите да бъде предоставено от закона особено правно положение, което да им даде възможност да изпълняват пълноценно основната си функция – да подпомагат гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. В правовата държава необходимостта от особено уважение и специално съдействие на адвокатите не може да бъде отречена предвид особено важната им роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.   

Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата предвижда право на адвоката да бъде приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие. Такова уважение и съдействие на адвоката се дължи от съда, органите на досъдебното производство, административните органи и другите служби в страната. Приравняването на адвоката към съдия по отношение на дължимото му уважение и съдействие предпоставя наличието на нормативно уредено задължение на съдиите да се оказва особено уважение и съдействие, присъщо само на тях.

В светлината на изложеното, напълно неприемливо е кандидат за Главен прокурор на РБ да има разбирания за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, различни от залегналите в Конституцията на Република България. Считаме, че функциите на прокурора не включват арестите на граждани, без да е доказана в достатъчна степен тяхната  съпричастност към извършването на определено престъпление. Българската адвокатура от своя страна се бори за точното прилагане на законите на страната спрямо всички и в много случаи е последната преграда пред посегателствата над правата и законните интереси на гражданите. Противно на направените внушения в цитираното интервю, които продължават да се тиражират в различни медии, българската адвокатура има интерес от една работеща прокуратура, която осъществява функциите си изцяло в рамките, разписани от Закона. Именно съвместната професионална работа на адвокатурата и магистратите е гаранция за спазването на закона и на правата на гражданите. 

Принципа за разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, върху който се изгражда съвременната правова държава и който е залегнал в българската Конституция, а не е виждане на „десните екстремисти“. Припомняме, че основният стремеж, залегнал в доктрината за разделение на властите, е да се предпази обществото от тирания и да се защити свободата като се изключи възможността един човек или орган да обедини всички власти в ръцете си. Друга важна цел е законите, които се изработват, да са в общ интерес на гражданите. Конституцията на Република България от 1991 г. в разпоредбата на чл.8 предвижда, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Принципът за разделение на властите, според мотивите на Решение № 6 от 22 април 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. на Конституционния съд, е метод за оптимално функциониране на държавната власт чрез разграничение на функции, които предопределят компетентността на държавните органи, и за предотвратяване на произвола, който би засегнал свободата на гражданите. Очевидно на фона на изложеното е, че изразеното в цитираното интервю разбиране на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в българската Конституция.

Ето защо, като подкрепяме изцяло изразените позиции от множество колеги / включително уважавани членове на нашата колегия / срещу посочените становища на г-н Гешев по горепоставените въпроси в интервюто му, дадено за БНТ на 23 юли 2019г., апелираме към Висшия адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция, дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите, залегнали в приетото на заседание, проведено на 19.07.2019г., от Висшият адвокатски съвет Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България.

Призоваваме Висшият съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции в цитираното по-горе интервю, при формиране на преценката дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента изискваща фигурата на главния прокурор.  

Използваме случая да изразим и позицията си, че несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност, е да бъдат изнасяни в аванс и извън контекста отделни доказателства, събрани по висящи наказателни производства, с цел да се внуши виновността на лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за съответното деяния.  Подобен подход грубо подрива авторитета на съдебната власт и неоправдано и силно засяга правата на обвиняемите, за които с пълна сила действа презумпцията  невиновност, която подобно на принципа на разделението на властите е основополагаща за съвремената правова държава. 

Апелираме към всички адвокатски колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси, което ще позволи за главен прокурор да бъде избрана личност, отговаряща в най-пълна степен на критериите и очакванията на правната общност, както и на българското общество!“

08.08.2019г.

гр. Пловдив                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПЛОВДИВ

                                                                                                                                                                                                                         адв. Иван Демерджиев

Facebook коментари

Коментари в сайта (4)

Хороскоп за 19.10.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Няма да ви липсва натоварване, което е натрупано от седмицата, която си отива. Но плануваните за почивните дни забавления ще се получат точно според очакванията ви. Близките ви с желание ще ви помогнат в приготовленията. Носите със себе си заряд на устойчивост и оптимизъм и това дава сигурност на тези около вас.
19 окт 2019

Хороскоп за Телец

Телец
Възможно е непредвидени ангажименти да променят плановете на много от вас. Няма да съжалявате, ще имате допълнителни доходи или изяви, с които да рекламирате себе си и работата си и чрез които да подобрите семейния ви бюджет. Вечерта ще бъдете изкушени от едно предложение и е възможно да направите избор в негова полза.
19 окт 2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Изпълнени сте с енергия и доброта. Отдавате се на заниманията си с желание и всяко свършено нещо ви доставя удоволствие. Намерете време за приятни занимания, отнасящи се до цялото ви семейство. Излет в планината със забавни хора ще разнообрази съботния ден. За други се очертава добро представяне на изпити.
19 окт 2019

Хороскоп за Рак

Рак
Ще обгърнете с топла прегръдка любимите си хора и най - вече онези, които ви носят добри послания. Това ще подейства като балсам за душата ви и ще се усмихнете на света. Задълженията ви ще станат по-малко скучни, а интересните моменти ще се повишат. Любовта ще очаква да й отдадете заслуженото и ще го направите с желание.
19 окт 2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще търсите място, където да се спасите от шума и суетата на ежедневието. Предложения в тази посока няма да липсват, от вас зависи да го изберете и му се насладите. Споделете времето си с хората, с които се чувствате уютно и не натоварващо. Предстоят финансовите възнаграждения.
19 окт 2019

Хороскоп за Дева

Дева
Ако прекарате деня в компанията на приятни и интересни за вас хора ще се почувствате най-добре. Ще успеете да се освободите от напрежението от седмицата, ще релаксирате и заредени с положителни чувства ще планирате идните дни. Очертават се финансови затруднения, които изискват от вас повече концентрация и целенасочени действия.
19 окт 2019

Хороскоп за Везни

Везни
Суматохата у дома може да не се понрави на мнозина от вас и да ви накара да потърсите по-приятно решение за днешния ден. Доверете се на приятелите си, които ще ви зарадват с привлекателни идеи за деня. В случай, че се възползвате от възможностите, които ви предлагат, ще си осигурите много приятно изкарване.
19 окт 2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Задачите ви днес изискват повече внимание от вас и това ще ви натовари допълнително. Вашата всеотдайност е пословична, но ще се наложи да намалите темпото. Взаимно удоволствие ще изпитате, ако отделите повече време за любимия човек. Старайте се да не мислите за нещо отминало, за което излишно се вините.
19 окт 2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
От сутринта ще се заемете с реализацията на конкретна задача, още повече, че с нея са ангажирани и други хора. Решени сте да обновите офиса, дома или вилата и ще се потрудите, за да приключите с ремонта. Екипната работа също ще се толерира и в тази връзка не отхвърляйте предложение за подкрепа.
19 окт 2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
С цената на повече труд и нерви ще свършите предвиденото за днес. Не бъркайте интуицията с желанията си, за да не объркате и посоката. Ако ви измъчват съмнения, потърсете подходящия човек, с когото можете да споделите вълненията си. Освен, че ще получите добър съвет, ще ви стане и по-леко на душата. Финансова подкрепа.
19 окт 2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Размишлявайки върху последните развития в делата си, ще стигате до решения за бързи действия, различни от рутинната ви работа. Към себе си се отнасяйте с внимание, определете точно какво ви пречи да сте ефективни и мислете за нещата, които трябва да подобрите, за да стане живота ви по-спокоен и приятен.
19 окт 2019

Хороскоп за Риби

Риби
С домашните задължения ще бъде запълнен деня на много от вас. Умората ще ви настигне, за това е добре да предвидите и време за отдих. Имате нужда да преосмислите случващото се от последните дни. Анализът ще ви отвори сетивата и ще ви помогне да вземете правилните решения. Любовни очаквания ще се сбъднат.
19 окт 2019
Последни новини