18 °C

Адвокатска колегия - Пловдив с официално становище: Вижданията на кандидата за главен прокурор противоречат на конституцията

След позициите на прокуратурите от страната, които валят ден след ден в подкрепа на ВСС или персонално на номинирания за Главен прокурор Иван Гешев, Адвокатски съвет - Пловдив, на втората най-голяма адвокатска колегия в страната, излезе с официално становище относно кандидатурата му.

В него АС Пловдив  подкрепя Становището на Висшият адвокатски съвет относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България, но подчертава няколко важни момента, които показват неприемливи разбирания на Иван Гешев, които той публично огласи в свое интервю по БНТ.

В становището се призовава Висшия адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция, дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите, залегнали в Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България.

В становището се призовава също Висшият съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции в цитираното интервю, при формиране на преценката дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента, изискваща фигурата на главния прокурор.  

"Апелираме към всички адвокатски колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси", завършва Становището на АС - Пловдив относно интервю на издигнатия кандидат за Главен прокурор на РБ - г-н Гешев. То е адресирано до ВСС с копие до Висшия адвокатски съвет и е публикувано на официалната страница на Адвокатска колегия Пловдив.

                                                                                                                     

СТАНОВИЩЕ

На  Адвокатски съвет Пловдив

Относно: интервю, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от издигнатия кандидат за главен прокурор – г-н Иван Гешев

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

            По повод на интервюто, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от издигнатия единствен кандидат за Главен прокурор на РБ – г-н Иван Гешев и с оглед липсата на официална позиция от органите на адвокатурата по изразените от г-н Гешев в цитираното интервю виждания и позиции, Адвокатски съвет Пловдив, в качеството си на орган на втората по големина колегия в страната със свое решение № 264 от 08.08.2019г., прие следното становище:

С решение, прието на заседание, проведено на 19.07.2019г., Висшият адвокатски съвет е приел Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България, обосновано от обстоятелството, че адвокатурата  всякога е длъжна за вземе становище по обществено значими въпроси, какъвто без съмнение е предстоящият избор на главен прокурор, както и че за всички български граждани и юридически лица е от значение, кой ще бъде следващият Главен прокрор на РБ, с оглед функцията му да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори / чл. 126, ал.2 от Конституцията на Република България /.  

В становището на Вадв.С се  посочват в отделни пунктове изискванията, на които следва да отговаря личността на бъдещия главен прокурор. Считаме, че тези изисквания отговарят в пълна степен на очакванията на правната общност и в частност на българската адвокатура, както и на българското общество към личността на бъдещия главен прокурор, с оглед на което се присъединяваме изцяло към същите.

На 23 юли 2019 г. в интервю, дадено за БНТ, издигнатият единствен кандидат за Главен прокурор на Република България  – г-н Иван Гешев, заявава следното: „Но г-жа Лулчева нали не забравяме, че е адвокат на един от най-богатите обвиняеми и подсъдими престъпници, като лицето, което вие наричате Брендо. Нейната работа е да защитава и да взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината. Спазването на принципа на обективната истина е задължение само на съда и прокуратурата. Моята работа е да ги арестувам, нейната работа е да ги спасява. Естествено е, че тя няма интерес от една работеща прокуратура. Става въпрос за интереси.“ В същото интервю, г-н Гешев заявява още: „А по отношение на г-н Борисов, не споделям виждането да ги наречем десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.“

В качеството си на орган на Адвокатска колегия Пловдив, чувствайки отговорността си пред нашите колеги и българското общество, заявявме категоричното си несъгласие с прокламираните от г-н Гешев в цитираното по-горе интервю позиции, които намираме за недопустими изказвания от страна на кандидат за Главен прокурор на РБ.

Позволяваме си да припомним на г-н Гешев, че в редица свои решения, Конституцинният съд на Република България е изяснил, че положението на адвокатурата е уредено в Конституцията. То позволява на адвокатите да бъде предоставено от закона особено правно положение, което да им даде възможност да изпълняват пълноценно основната си функция – да подпомагат гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. В правовата държава необходимостта от особено уважение и специално съдействие на адвокатите не може да бъде отречена предвид особено важната им роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.   

Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата предвижда право на адвоката да бъде приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие. Такова уважение и съдействие на адвоката се дължи от съда, органите на досъдебното производство, административните органи и другите служби в страната. Приравняването на адвоката към съдия по отношение на дължимото му уважение и съдействие предпоставя наличието на нормативно уредено задължение на съдиите да се оказва особено уважение и съдействие, присъщо само на тях.

В светлината на изложеното, напълно неприемливо е кандидат за Главен прокурор на РБ да има разбирания за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, различни от залегналите в Конституцията на Република България. Считаме, че функциите на прокурора не включват арестите на граждани, без да е доказана в достатъчна степен тяхната  съпричастност към извършването на определено престъпление. Българската адвокатура от своя страна се бори за точното прилагане на законите на страната спрямо всички и в много случаи е последната преграда пред посегателствата над правата и законните интереси на гражданите. Противно на направените внушения в цитираното интервю, които продължават да се тиражират в различни медии, българската адвокатура има интерес от една работеща прокуратура, която осъществява функциите си изцяло в рамките, разписани от Закона. Именно съвместната професионална работа на адвокатурата и магистратите е гаранция за спазването на закона и на правата на гражданите. 

Принципа за разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, върху който се изгражда съвременната правова държава и който е залегнал в българската Конституция, а не е виждане на „десните екстремисти“. Припомняме, че основният стремеж, залегнал в доктрината за разделение на властите, е да се предпази обществото от тирания и да се защити свободата като се изключи възможността един човек или орган да обедини всички власти в ръцете си. Друга важна цел е законите, които се изработват, да са в общ интерес на гражданите. Конституцията на Република България от 1991 г. в разпоредбата на чл.8 предвижда, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Принципът за разделение на властите, според мотивите на Решение № 6 от 22 април 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. на Конституционния съд, е метод за оптимално функциониране на държавната власт чрез разграничение на функции, които предопределят компетентността на държавните органи, и за предотвратяване на произвола, който би засегнал свободата на гражданите. Очевидно на фона на изложеното е, че изразеното в цитираното интервю разбиране на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в българската Конституция.

Ето защо, като подкрепяме изцяло изразените позиции от множество колеги / включително уважавани членове на нашата колегия / срещу посочените становища на г-н Гешев по горепоставените въпроси в интервюто му, дадено за БНТ на 23 юли 2019г., апелираме към Висшия адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция, дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите, залегнали в приетото на заседание, проведено на 19.07.2019г., от Висшият адвокатски съвет Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България.

Призоваваме Висшият съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции в цитираното по-горе интервю, при формиране на преценката дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента изискваща фигурата на главния прокурор.  

Използваме случая да изразим и позицията си, че несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност, е да бъдат изнасяни в аванс и извън контекста отделни доказателства, събрани по висящи наказателни производства, с цел да се внуши виновността на лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за съответното деяния.  Подобен подход грубо подрива авторитета на съдебната власт и неоправдано и силно засяга правата на обвиняемите, за които с пълна сила действа презумпцията  невиновност, която подобно на принципа на разделението на властите е основополагаща за съвремената правова държава. 

Апелираме към всички адвокатски колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси, което ще позволи за главен прокурор да бъде избрана личност, отговаряща в най-пълна степен на критериите и очакванията на правната общност, както и на българското общество!“

08.08.2019г.

гр. Пловдив                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПЛОВДИВ

                                                                                                                                                                                                                         адв. Иван Демерджиев

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (4)

Хороскоп за 07.06.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Свежи и енергични сте, и ви се иска да споделите настроението си с околните. Проблемите ви се струват дребни, но не ги подценявайте. Разбира се, не означава да разваляте деня си. Ще градите планове за бъдещето. Моментът е подходящ за нововъведения от всякакво естество. Не се колебайте и действайте.
07 юни 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ще намерите нещото, с което да запълните времето си, така, че то да ви донесе очакваните емоции. Професионалната работа също ще занимава мислите ви, но прекалената ви обвързаност с нея няма да помогне. Не пренебрегвайте желанията на близките си, зарадвайте ги с вниманието и обичта си към тях. Това ще благоприятства атмосферата в дома ви.
07 юни 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
В добро настроение сте и ще продължавате да се трудите с желание и ентусиазъм. Имате смели планове, но първо проучете възможностите как да станат реалност. Не пренебрегвайте партньора си, споделете намеренията си с него. Съхранете добрия си тонус, като по-често спортувате.
07 юни 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Служебните ангажименти ще ви занимават и днес наред с решаване на семейни и битови въпроси. Здравословното състояние на близък човек ще ви създаде известни притеснения, но с навременни действия ще отшумят. Има какво да направите, за да се почувствате и вие по-добре. С подходящи занимания ще разнообразите мислите и настроението си.
07 юни 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Не бъдете раздразнителни, психическото ви състояние се отразява негативно на околните, което рефлектира отново върху вас. Ще имате приятни изживявания, за някои от вас и в интимен план. Не потискайте поривите на сърцето си, бъдете естествени и ще се радвате на пълноценна връзка.
07 юни 2020

Хороскоп за Дева

Дева
С точни и навременни действия днес успявате да се справите с нещо, което ви притеснява от доста време. Хората около вас ще ви бъдат наистина благодарни за нещата които вършите. Независимо от решението, което взима ваш близък по личен въпрос, опитайте се да го приемете и да го подкрепите. Бъдете сигурни, че той ще оцени жеста ви.
07 юни 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Денят е чудесен за вас и за вашите близки. Предстои ви желана промяна в личен план, която неминуемо ще засегне благотворно и семейството ви. Прекомерната ви посветеност на професионалните ангажименти, може да ви попречи да забележите нещо важно около вас.
07 юни 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Посветете този ден на почивката и приятните емоции. Успешно развеселявате хората около вас, поради което сте ценени събеседници. Не обръщайте внимание на дребните недоразумения и се заемете с нещо, което ви е приятно. Ако хората около вас се опитват да ви ангажират можете да сте и по-рязки
07 юни 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Предстои ви напредък в личен план. Той ще се отрази добре на самочувствието ви и ще ви превърне в желани събеседници. Не допускайте хора от обкръжение ви да се намесват в личното ви пространство. Сами можете да вземате решенията си, нямате нужда от подобни съветници.
07 юни 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Повечето от представителите на знака днес са заети с различни задължения. Предпочитате да свършите всичко и едва тогава да се отдадете на заслужена почивка. Възможно е да останете разочаровани от нещо, което се случва около вас, но с бързи действия ще успеете да се справите с проблема. Прекарвате приятно в компанията на нов човек.
07 юни 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Имате приятното усещане за нещо вълнуващо и силно, и чувството ви не е измамно. Дружелюбното ви отношение към някого ще ви възнагради, предстои да изживеете силни емоции. За едни те са свързани с нова любов, за други с успешен бизнес или друга съвместна изява.
07 юни 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Към грижите на близките ви се отнасяйте с уважение. Позволете им да ви се отплатят по свой начин за подкрепата, която им давате. Вглъбени в себе си пропускате да забележите нечие нежно присъствие, или пък то нищо не значи за вас. Подарете си повече приятни моменти, отпуснете се и им се насладете.
07 юни 2020
Последни новини