17 °C

Полицията в Първомай отчете дейността си през 2016 година

Полицейското управление в Първомай представи своя ежегоден доклад за дейността си през миналата година.

През 2016г. в РУ Първомай са регистрирани общо 478 заявителски материала за извършени престъпления от общ характер съгласно Наказателния кодекс. За сравнение през 2015г. техния брой е бил 495.

През 2016 г. са постъпили данни за 399 криминални престъпления, извършени на територията на РУП гр. Първомай, като от тях работата по 65бр. е прекратена поради липса на престъпление и от останалите за работа 334 бр. са разкрити 174 бр. или 52,09%. Допълнително са установени извършителите на още 29 престъпления, от предходен период.

Анализите на оперативната обстановка показват, че за 2016г. средно на ден са регистрирани по 1,30 извършени престъпления, като трайна тенденция е структуроопределящи за територията на РУП да са посегателствата върху собствеността на гражданите.

За сравнение през 2015 г. са постъпили данни за 393 криминални престъпления, извършени на територията на РУ, като са били прекратени 54 бр. и от останалите 339 , са установени извършителите на 135 от тях, което представлява разкриваемост 39.82 %. Допълнително са били установени извършителите на още 17 престъпления, от предходния период.

Като абсолютни данни през 2016г. имаме завишаване на процента на разкритите криминални престъпления с 12,27 %.

При анализа на структурата на престъпността, съгласно критерия престъпления спрямо личността, престъпления против собствеността и други престъпления е установено, че на територията обслужвана от РУ-Първомай за 2016 год. са извършени 5 престъпления срещу личността - убийство-1, опит за убийство-1, тежка телесна повреда-1, блудство-1, изнасилване-1/, разкрити са всички престъпления. За съпоставка през 2015 год. са били извършени 7 престъпления срещу личността, от които са били разкрити 4 бр.

През 2016 год. са извършени 160 имуществени престъпления /кражби-, грабеж, обсебване/, от който са били прекратени поради липса на престъпление 10 бр и от останалите за работа 150 са разкрити 48 престъпления или 28 %. За 2015 год. са били извършени 197 имуществени престъпления, от които 16 бр. са прекратени поради липса на престъпление и от останалите 181 бр.са били разкрити 35 бр. или 19,33%.

В РУП-Първомай през 2016г от малолетни и непълнолетни са регистрирани 14 престъпления /13 броя през 2015г/, от 7 непълнолетни и 12 малолетни лица. По видове : кражби – 13 бр, посегателство над МПС – 1бр. През годината от контингента ДПС при РУ-Първомай са извършени 26 противообществени прояви от 27 малолетни и непълнолетни лица .

Потърпевши деца за периода -11 броя / 5 лица през 2015г /, от тях малолетни-7 бр. и непълнолетни 4 броя . От тях блудство – 1бр, телесна повреда – 1бр, потърпевши от кражба -2 бр, неплащане на издръжка -5бр.

Общо обявените за общо държавно издирване /ОДИ/ лица за 2016 г. са 71 лица.

Общо издирените лица, обявени за ОДИ са 72, от тях

по досъдебни производства - 47 броя; по НОХД на Съда- 1 брой; по молба на близки- 7 броя; малолетни и непълнолетни- 9 броя; по следствени дела на ОСС няма издирвани лица.

През изминалата година 2016г в РУ-Първомай по Икономическа линия са регистрирани 56 бр. престъпления. От регистрираните престъпления 40 броя са разкрити и 6 броя престъпления са разкрити от минал период. През изминалата 2016г са отработени 103 бр. преписки на РУ- Първомай, като от тях 38 броя са за частни документи с невярно съдържание, 7бр. преписки на РУ-Първомай, 6бр. преписки на Отдел”ИП” при ОД МВР Пловдив и 3 бр. преписки на други ведомства. Подадени сигнали с оперативна стойност 39 броя.

През периода 01.01.2016г-30.12.2016г. са регистрирани 42 бр. престъпления за акцизни стоки без акцизен бандерол, 41бр.са разкрити като 3 бр. са образувани По линията на досъдебните производства са проведени 29бр. специализирани полицейски операции.

През 2015г. са регистрирани 20бр. престъпления за акцизни стоки без акцизен бандерол, 16 бр.са разкрити като 4 бр. са образувани Досъдебни производства,които са в момента на производство и 1 . е образувано бързо производство.

В РУ-Първомай за периода 01.01.2016-30.12.2016г са иззети 7 298 къса цигари без акцизен бандерол и 358,9 кг нарязан тютюн.

През изминалата 2016 година в РУ-Първомай се наблюдава растеж на документните престъпления. Има намаляване на броя с измамите по чл.209.ал.І от НК.

Съставът на група “Охранителна полиция” /ОП/ е участвал в опазването на обществения ред при провеждането на 403 масови мероприятия, а за 2015г. са били 311 бр. В контекста на модела “Полицията в близост до обществото” има подписан договор за обществен ред и сигурност с община Първомай. Чрез анализ на оперативната обстановка, се прилага проблемно ориентиран подход при всеки конкретен случай за осигуряване безопасността на движение и подобряване състоянието на обществения ред. Служителите от група “ОП” са изготвили 15 работни карти и са разработени 13бр. програми за подобряване на превенцията и недопускане извършване на престъпления спрямо самотно живеещи възрастни хора.

Оперативната обстановка по Безопасност на движението /БД/ на територията на РУ - Първомай през 2016 година бе сложна и променлива, обуславяща се от пътните условия в различните сезони.

Звено „Пътен контрол” е със щат от 4 младши автоконтрольори. Към всеки мл. автоконтрольор се придават и служители от ППД, като се сформират смесени екипи с приоритет работа по контрол на пътното движение.

Все още пътно - транспортната обстановка на територията на управлението е тежка. Не е добро състоянието на пътната мрежа и инфраструктурата. Драстично се променя броят на автомобилите и интензивността на движението. Изградиха се много производствени, търговски и други обекти в населените места, с което изключително много се затрудни паркирането и спирането на МПС. Транспортната дисциплина, умението и културата от страна на водачите е занижена.

Тези и още много други обективни фактори доведоха до 64 бр. пътно транспортни произшествия с материални щети и 25 бр. тежки ПТП със 26бр. ранени и 4бр. убити граждани.

През 2016г. ПТП с материални щети са били 51бр., а тежките ПТП са 21бр. с 29 бр. ранени и 4бр. убити.

В сравнение със същия период на миналата година броят на ПТП с материални щети се е увеличил с 13бр. Броят на тежките произшествия се е увеличил с 4 бр. , броят на ранените се е намалил с 3 бр. , а броят на убитите се е запазил 4бр за 2015г. и 4бр. за 2016г.

Определено влияние върху ПТО оказва управлението на МПС след употреба на алкохол. За периода са установени 115бр. водачи на МПС, които управляват след употреба на алкохол /за същия период на 2015г. са 92бр./, от които 52бр. с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, което деяние съставлява престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

За 2016г. са установени 181бр. водачи на МПС, който не притежават свидетелство за управление/неправоспособни/.

Най-честите причини за ПТП са: несъобразена скорост, отнемане на предимство, неправилна маневра, неспазване на дистанция , навлизане в друга лента , отвличане на внимание, неправилно изпреварване, неправоспособност, губи контрол над автомобила и употреба на алкохол.

По отношение на Административно наказателната дейност: на територията, обслужвана от РУ- МВР гр.Първомай от служителите на звено “Пътен Контрол” са констатирани 5302 бр. нарушения по ЗДвП и КЗ , като са съставени 1863 бр. акта и 1806 бр. фиша.

Охранителният състав и служителите от “Териториална полиция” са съставили 19бр. актове и 50бр. Фиша по ЗдвП..

През 2015г. са образувани 433 полицейски производства, като от тях:

бързи производства-63 бр. незабавни производства-11 бр. досъдебни производства – 359 бр.

През 2016г. са образувани 434 полицейски производства, като от тях -БП- 105; НП – 2; досъдебни производства – 327

Налице е съществено увеличение на броя на Бързите производства, а именно с 42 броя или 40%.

Отработените и изпратени в прокуратурата досъдебни производства са както следва:

2016г.

2015г

Досъдебни производства изпратени в прокуратурата,

от които:

340

373

- за съд

110

144

- за прекратяване

87

54

- за спиране

238

175

- за преобразуване

12

7

Върнати от прокуратурата за до разследване

18

2

Средната натовареност на 1 разследващ полицай през 2015г. е била 161 водени досъдебни производства, докато през 2016г. е 135,75 водени досъдебни производства /новообразувани и стари възобновени/ .

Дейността на състава от териториална полиция /Полицейски инспектори и младши полицейски инспектори/ през 2016г., сравнена с 2015г. е следната:

За 2015г.

За 2016г.

Приключени преписки - общо:

3410

5794

от тях: ЗМ

130

268

Прокурорски.

242

473

Явни.

368

1710

НП и призовки.

2667

3343

Разкрити престъпления, от тях:

Лично разкрити.

37

50

Участие в разкриването на престъпления.

282

261

Задържани лица.

35

49

Задържани лица, обявени за издирване.

7

9

Издирени МПС, предмет на ПЗО, и вещи, обявени за издирване или предмет на престъпна дейност.

1

4

Принудително доведени лица по реда на НПК.

8

17

Извършени проверки на места за обществен подслон.

81

69

Проверки на чужденци, пребиваващи в обслужвания район.

88

104

Проверени обекти и лица по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

252

199

Проверени лица по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

555

951

Съставени актове за установени административни нарушения:

104

864

по ЗМВР

1

по ЗДвП

84

по ЗБЛД

102

612

по ЗГР

55

по наредби на ОбС

57

по УБДХ/ЗООППСМ

1

2

по ЗОБВВПИ

по ЗЧОД

други

1

53

Изготвени уведомителни писма по чл. 66, ал. 2 ЗМВР.

81

44

Предупредени лица по чл. 65 ЗМВР.

434

435

Полицейски разпореждания по чл. 64 ЗМВР.

20

17

Докладни записки за резултатите от наблюдение над лицата, представляващи интерес за полицейските органи, и уязвимите места.

547

543

Участие в комисии за проверка на системите за физическа защита на обекти.

44

48

Изготвени предложения за подобряване опазването на обществения ред.

2

12

Изготвени предложения за осигуряване безопасността на движението.

18

18

Участие в проведени масови мероприятия.

296

372

Участие в проведени специализирани полицейски операции.

36

50

Оказано съдействие на държавни и обществени организации.

794

912

Проведени срещи с гражданите и ръководителите на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти.

981

1025

Проведени мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, пострадали от престъпления, етнически малцинства и други.

43

78

Участие в изготвяне на работни карти при прилагане на проблемно-ориентирания подход.

10

15

Участие в конкретни мероприятия, насочени към решаването на местни проблеми на сигурността при прилагане на проблемно-ориентирания подход.

75

62

Изготвени информации за състоянието на престъпността и обществения ред.

58

47

Организирани срещи и проведени беседи в СОУ, ОУ, детски градини и други учебни заведения.

366

383

Приети граждани.

989

1064

Цялостна оценка за работата на служителите осъществяващи ППД /патрулно-постова дейност/ през изтеклия период може да бъде направена, анализирайки сравнителната справка за дейността на охранителния състав от „ООР” при РУ –Първомай за 2016г., сравнена с 2015г. по образец Приложение № 9 от ИППД:

Вид дейност

2015г.

2016г.

1

Реагиране на сигнали /общо/:

1845

9612

1,1

за нарушения на общ. ред

330

250

1,2

за извършени престъпления

163

171

1,3

за нарушения на нощна тишина

334

151

1,4

за домашно насилие

12

3

1,5

за нарушение на наредби на общината

38

6

1,6

от СОТ

0

894

1,7

други

968

8140

2

Участие в разкриване и разследване на престъпления

77

164

3

Съставени протоколи за предупреждение по ЗМВР

150

372

4

Издадени писмени разпореждания

1

0

5

Задържани лица /общо/:

87

181

5,1

т.1 при наличие на данни за извършено престъпление

87

176

5,2

т.2 след предупреждение пречи на полицейски орган да изпълнява задълженията си

0

5,3

т.3 показва тежки психически отклонения

0

5,4

т.4 малолетни нарушители, напуснали домовете за настаняване

0

5,5

т.5 при невъзможност за установяване на самоличност

0

5,6

т.6 отклонили се от местата за изтърпяване на наказание

0

5,7

т.7 обявени за международно издирване

0

5,8

по УБДХ

0

5

5,9

по ЗООРПСМ

0

5,10

по НПК

0

5,11

по друг законен повод

0

6

Принудително доведени лица в РУП /общо/:

0

6,1

по НПК

0

6,2

обявени за издирване

0

7

Осъществен конвой

 0

7,1

Общо конвоирани лица

40

37

7,2

Общо участвали служители

76

72

8

Съпроводени малолетни и непълн. лица

 0

8,1

Общо брой съпроводени лица

4

8,2

Общо участвали служители

8

9

Проверки за установяване на самоличност

6837

12070

10

Явно наблюдение на ЛПИП

 0

10,1

брой изготвени доклади

8

10,2

брой проверени ЛПИП / проститутки

2

11

Изготвени доклади за установени факти и предприето действие

3300

689

12

Общо проверени ППС

3511

1674

13

Издирени МПС

0

14

Издирени регистрационни табели

0

15

ХИТ по ШИС

0

16

Проверки на превозно средство и на вещите, превозвани в него, и изготвени протоколи

357

1189

17

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление

0

18

Установени незаконно пребиваващи чужденци

0

19

Оказани съдействия /общо/:

4049

9853

19,1

на ПИ и МлПИ от ТП

281

335

19,2

на други звена/структури на МВР

2913

8144

19,3

на органи на съд. власт

13

41

19,4

на общ. адм. и държавни органи

59

98

19,5

на физически и юридически лица

237

67

19,6

на жертви на домашно насилие

5

44

19,7

други

541

1144

20

Проверки в помещения

0

21

Контрол на охранителната дейност, извършвана от физически и юридически лица - общо проверени обекти

0

22

Контрол на охранителната дейност, извършвана от физически и юридически лица

123

113

22,1

Охранявани от ЧОФ

100

95

22,2

Охранявани от звена за самоохрана

23

18

23

Запазени местопроизшествия

102

89

24

Запазени ПТП - леки

70

74

25

Запазени ПТП - тежки

16

15

26

Административно- наказателна дейност /общо/:

547

365

26,1

чл. 218б НК

0

26,2

ЗМВР и ПУДМВР

0

2

26,3

ЗБЛД, ЗЧРБ

198

353

26,4

ЗГР

0

26,5

ЗОБВВПИ

0

26,6

ЗЧОД

0

26,7

ЗООРПСМ

0

26,8

УБДХ

0

26,9

ЗДвП /общо/

38

26,9,1

алкохол до 1,2

11

26,9,2

алкохол над 1,2

11

26,9,3

без СУМС

16

26,10

наредби на община

0

10

26,11

фишове по ЗДвП

228

0

26,1

други

83

27,1

Участие в специализирани полицейски операции - Общо брой проведени СПО

93

67

27,2

Човеко/часа

451

369

28

Охранявани масови мероприятия /общо/

15

31

28,1

протестни

0

28,2

спортни

1

6

28,3

Държавни и правителствени

0

28,4

Други

14

25

28,5

Човеко/часа

102

274

parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 30.09.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Ще се справите с хаоса край себе си, ако заложите на умението си да организирате и внасяте ред. С търпение и такт ще постигнете повече, отколкото с демонстрация на изключителността си. Денят е различен и интересен, а при желание може да го завършите в компанията на любим човек.
30 сеп 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ангажиментите днес ще ви потопят в динамиката на ежедневието. За да ви спори не допускайте някой да се намесва в делата ви. Дава ви се шанс да реализирате плановете си, не се колебайте да действате. Избягвайте конфликтите, особено с хора, с които сте свързани, било служебно или емоционално.
30 сеп 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Няма да ви липсват проблеми за решаване, но можете спокойно да се облегнете на едно сигурно рамо. Партньорът ви е до вас. Ще останете доволни от развитието на ваш страничен проект. Не пестете усилията си и скоро ще се радвате на добри резултати. Повече внимание отделете на здравето си.
30 сеп 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Решения, важни за бъдещите ви реализации ще ви накарат да потърсите мнения и се допитате до експерти в сферата, в която работите. Няма да ви липсват възможности, от вас зависи да ги оцените, като такива и да се възползвате от тях. Нечие присъствие ще ви въздейства романтично.
30 сеп 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Насочете част от енергията си към подобряването на отношенията с близък човек. Денят може да се окаже решаващ в тази посока. Непредвидени събития значително ще ви улеснят. Не придавайте толкова голямо значение на дреболиите. Ситуацията около вас е много благоприятна и просто трябва да се възползвате.
30 сеп 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Този ден ще е изпълнен с емоции. В чудесно настроение сте и се раздавате изцяло, а това понякога е доста изтощително. Съветите ви ще бъдат от полза за ваш близък приятел. Сигурно ще съжалявате, ако пропуснете очертаващо се събиране. Среща с интригуваща личност ще ви вълнува вечерта.
30 сеп 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Днес предприемате реални стъпки към дейност, която ви привлича отдавна. Отдават ви се добри възможности, опитайте се да ги оползотворите без чужда помощ. Ще имате успех, ако продължите да работите по начина, по който сте работили досега. Ще останете доволни от предложението, което съвсем случайно получавате.
30 сеп 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Стойте далеч днес от дребни спорове, които само могат да ви развалят настроението. Денят е добър за вас, тъй като ще получите добри новини, които отдавна очаквате. За онези, които търсят работа, денят може да се окаже особено благоприятен. Насочете усилията си в правилната посока и доброто няма да закъснее.
30 сеп 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Теми, от които малко сте се интересували до днес ще привлекат вниманието ви. Деловите Стрелци да не приспиват бдителността към конкуренцията си, последните развития говорят за подценяването им, което не е препоръчително. Личност, която не спира да ви вълнува ще ви изненада приятно.
30 сеп 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят е подходящ за срещи, запознанства и развлечения. Привлечени сте от представител на противоположния пол и това ви изпълва с надежди. Отпуснете се и се забавлявайте. Решенията ви, отнасящи се до ваши проекти са на път да се реализират. Не бъдете прекалено мнителни, сами си пречите да бъдете обективни.
30 сеп 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Работата ви носи много предизвикателства днес и трябва да бъдете пределно концентрирани за да се справите с всичко, което ви предстои. Въпрос чието разрешаване отдавна отлагате, днес ще ви застави да се заемете по-сериозно с него. Моментът е много подходящ за уреждане на проблеми свързани с дома или семейството. Ще бъдете много улеснени в това отношение.
30 сеп 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Бъдете повече реалисти и не се оставяйте на емоциите да ви водят. С вътрешното си озарение ставате привлекателни за околните, а вие знаете как да използвате даденостите си. Възможни са разочарования поради разминаване на реалностите с мечтите ви. Трудът ви няма да остане неоценен, не се щадете.
30 сеп 2020
Последни новини