-2 °C

Почти 60 000 лева са отделени за борба с безработицата

Бюрото по труда разполага с 58949, 50 лв. по програми за решаване на проблемите с безработицата в общини Първомай и Садово.

За работодатели, които разкриват работни места за месец октомври са отделени 57321,38 лв, а по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 1626,12 лв.

Мерките за разкриване на работниместа са 13 и обхващат безработните от различни рискови групи – младежи, над 55 години, без професи и специалност, за самотни родители, за микропредприятия, за зелени работни места и други.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 5445,84 лв.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Първомай, както и на тел. 0336/65298 и 03118/20-51

Агенция по заетостта 

Дирекция “Бюро по труда”- Първомай

Уведомява работодателите от общините Първомай и Садово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

29 612,80

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)

3712,40

 • безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

1297,34

 • за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)

1186,22

 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

2222,37

 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)

2281,55

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

4689,35

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

2256,40

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

2469,50

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

7593,45

 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2438,15

 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

1678,98

 • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

811,94

 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

2354,80

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

333,89

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

1628,12

parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини