12 °C

Голяма част от дейностите заложени в Общинския план за развитие 2014-2021 са изпълнени

На редовната си сесия общинските съветници от Първомай ще обсъдят изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г., актуализиран за периода 2017-2020 г. Докладът е изготвен от директор на Дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ Биляна Бонева със съдействието на всички административни звена. Той съдържа 29 страници и разглежда само последната година от периода. Желаещите да се запознаят с него могат да го потърсят при Председателя на Общинския съвет.

От предоставената информация  може да се направи извод, че голяма част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2014 - 2020 г., са се изпълнявали успешно и през изтеклата 2020 г. Планът е бил актуализиран през 2017 година.

 През последните години общинската администрация се е възползва от редица възможности за кандидатстване с проекти. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на населението в общината.

Един от важните изводи е, че Общината е успяла да натрупа сериозен опит в разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане.

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината, както и селищната среда.

Необходимо е да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа, за изграждане на канализационната мрежа в населените места от общината, на пътната и уличната инфраструктура както и организацията по подобряване управлението на отпадъците.

Община Първомай трябва да продължи работа по изграждането на позитивен имидж на общината като място, предлагащо условия за развитие на туризма, както и популяризиране на местните туристически атракции и мероприятия.

Следвайки политиката на Европейския съюз за учене през целия живот, и през следващия програмен период е препоръчително да продължи подобряването на капацитета на местното самоуправление. 

През миналата година беше изготвен и одобрен План за интегрирано развитие на община Първомай през периода 2021 - 2027 г. 

В следващия период 2021-2027 г. е необходимо да се поддържа активността в привличането на средства от европейски фондове, както и да се положат максимални усилия за изпълнение на проектите в процес на реализация, се казва още в доклада.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини