14 °C

6 позиции за младежи с висше образование са обявени по програма "Старт на кариерата"

6 работни места предлага Бюрото по труда в Първомай по програма „Старт на кариерата“ за дипломирани младежи с висше образование и без трудов стаж.
От 5 октомври по тази програма в България се предлагат общо 2223 позиции за работа през 2021 година в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 30 октомври 2020 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

В общините Първомай и Садово позициите са в Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Областна дирекция „Земеделие“.

Над 150 позиции в различни градове от страната предлагат Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Националният осигурителен институт и други. С по над 50 работни места из цялата страна в Програмата като бъдещи работодатели на младите висшисти се включват и Министерство на образованието, Национална агенция за приходите, Агенция „Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Дирекция за национален строителен контрол. Работни места по Програмата са заявени и от Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 24 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 300), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 200 от работните места), администрация и управление (над 150), социални дейности (около 300), архитектура, строителство и геодезия (над 230), информатика и компютърни науки (над 120) и др. Почти всички работодатели са заявили, че кандидатите е необходимо да притежават и съответно ниво на компютърни умения, а над 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Успоредно с това, други също над 300 работни места дават шанс на младежите, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения.

Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 30 октомври 2020 година включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта

 Формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.

От Агенция по заетостта препоръчват на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес:    https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат и необходимите консултации и съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги.

Повече информация може да получите в стая № 1 и 4 или на телефон: 0336/65298.

За община Първомай и община Садово са обявени свободни работни места за лица с висше образование от следните институции:

Институция

Отдел/Звено

Професионално направление

 Специалност

Други изисквания (компютърна грамотност, чужд език и др.)

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Дирекция "Социално подпомагане"- Първомай - Отдел "Социална закрила"

Хуманитарни науки; Социални дейности; Педагогика; Психология; Право

Социални дейности;  Социална педагогика; Специална педагогика;   Психология;  Право; Социална работа

Компютърна грамотност

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Дирекция "Социално подпомагане"- Първомай - Отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги"

Хуманитарни науки; Социални дейности; Педагогика; Психология; Право

Социални дейности;  Социална педагогика; Специална педагогика;   Психология;  Право; Социална работа

Компютърна грамотност

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Първомай

без изискване

без изискване

компютърна грамотност

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Първомай, филиал Садово

без изискване

без изискване

компютърна грамотност

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛОВДИВ

Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие - Първомай

Растениевъдство, Растителна защита, Икономика

Агрономство, Растителна защита, Аграрна икономика

Комютърна грамотност (Microsoft Word; Microsoft Excel)

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛОВДИВ

Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие - Садово

Растениевъдство;                                                                 Растителна защита;                                                      Икономика

Агрономство;  Растителна защита;                                                          Аграрна икономика

Комютърна грамотност (Microsoft Word; Microsoft Excel)

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини