23 °C

Обявление за инвестиционно намерение от ЕТ "НТТ - Христо Николов"

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно намерениеОт: ЕТ „НТТ – ХРИСТО НИКОЛОВ“, гр. Пловдив, ул. „Бор“ No 7, ЕИК 115777205

Контакти: 0893/601065, fruitlogistic.ood@gmail.com, www.fruktiera.comУведомяваме всички заинтересовани лица, че ЕТ „НТТ – ХРИСТО НИКОЛОВ“ има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен в поземлен имот № 001131, м. „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.Характеристика на инвестиционното предложение:

Кладенецът ще се използва за напояване на засетите култури в култивационни съоръжения оранжерии – тип единичен тунел, изграждащи се на два етапа на обща площ от 45,152 дка в имот 001131, находящ се в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“.Първият етап от изграждането на култивационните съоръжения оранжерии – тип единичен тунел, разположени на площ от 28 дка е завършен и въведен в експлоатация от Община Първомай.

Кладенецът ще бъде разположен в поземлен имот 001131, находящ се в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“, географски координати N 42010/41,374//; E 250 10/ 24,217//, надморска височина 140,40 м. Дълбочината на сондажа ще бъде 20 м. с експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър 200 мм в интервала 0,00-20,00 м., водоприемна част от PVC филтри с диаметър 200 мм в интервала 6,50-17,00 м., гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-20,00 м. и циментов тампонаж в интервала 0,00-5,00 м. Водовземането за напояване ще се осъществява целогодишно, чрез потопяема помпа, монтирана в интервала 17,00-18,50 м. Предвижда се максимален годишен обем на черпене от 164 805 м3, при средноденонощен дебит 5,23 л/сек. и максимален дебит на черпене 10 л/сек.

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини