Бюрото по труда обяви разполагаемите средства по мерките за заетост и обучение

 

Дирекция “Бюро по труда”- Първомай уведомява работодателите от общините Първомай и Садово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г.


Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

За безработни младежи до 29 г. (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – разполагат със 4746,00 лв. свободни средства – ;

За чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ), с осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободните средства са 5850,07 лв.;

За работодатели на микропредприятия, назначили безработни лица на първите 5 работни места разкрити от тях (чл.50 от ЗНЗ), разполагаемите средства са 5084,00 лв.;

4367,00 лв. Са свободни за назначаване на безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

За безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободните средства са 4423,00 лв.;

За продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) има 5376,47 лв.;

За безработни лица, отговарящи на следните условия: с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца; или безработни лица до 24-годишна възраст; или безработни над 50 години; или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободните средства са 8654,54 лв.;

4379,00 лв. Са свободни за безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

В същото време Дирекция „Бюро по труда“ предлага програма за обучение и заетост на продължително безработни лица като се субсидира наемането на продължително безработни лица от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2). Свободните средства са 5133,00 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от днес - 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа като осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ). Разплагаемите средства са 4861,00 лв.

За обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ - свободните средства са 490,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Първомай, както и на тел. 0336 65298 и 03118 2051

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини