Бюрото по труда разполага със средства за стимулиране на заетостта и предприемачеството

Бюрото по труда разполага със средства по мерките за насърчаване на заетостта и предприемачеството. От тях могат да се възползват безработни  и работодатели.

Средствата за безработни са над 25 000 лв. От тях 4000 лв. за безработни, които имат готов бизнес проект. 21 364 са предвидени за обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“.

За работодателите  от общините Първомай и Садово Дирекция „Бюро по труда“, Първомай разполага с 18 483,05 лв. За тях могат да кандидатстват с проекти работодатели, които разкриват работни места и за обучение на възрастни.

За ползване на средствата по посочените мерки работодателите могат да подават заявки за свободни работни места или за заявки за обучение до изчерпване на средствата.

За подаване на документи и за допълнителна и конкретна информация заинтересованите могат да получат в Дирекция “Бюро по труда” - Първомай, както и на тел. 0336/65298

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/

Средства в лв.

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица, регистрирали микропредприятие

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)

4000,00

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

21364,00

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица и наемат:

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

6245,00

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл. 50 от ЗНЗ)

5646,00

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

4212,00

  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

2380,05

Раздел III. Обучение на възрастни

Средства в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.

    Обучения на Заети лица.

2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/

 /при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

430,00

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини